Nákupní košík
Celkem: 0 Kč
Odlet:
Návrat:

Zarezervujte si let

Všeobecné obchodní podmínky

Společnost Icarus Aviation Group, s.r.o., se sídlem Jeřabinová 742/6, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 28323947 (dále jen „Icarus AG“) vydává ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, tyto Obchodní podmínky („OP“), které upravují práva a povinnosti ve smluvních vztazích vznikajících při poskytování služeb Icarus AG třetím fyzickým nebo právnickým osobám („klienti“). OP jsou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Icarus AG a klientem a určují část jejího obsahu, přičemž odchylná ustanovení ve smlouvě mají přednost před OP.

Klient provedením rezervace, objednávky či uzavřením smlouvy s Icarus AG souhlasí s tím, aby se práva a povinnosti klienta a Icarus AG řídily OP účinnými k příslušnému datu rezervace, objednávky či uzavření smlouvy. Účinné znění OP je uveřejněno na www.icarus-ag.com a dalších webových stránkách provozovaných Icarus AG, a jsou k dispozici na požádání v kterékoli provozovně Icarus AG. Icarus AG je oprávněna měnit OP i za trvání smluvního vztahu s klientem, přičemž klientům se tato změna oznámí na webu Icarus AG spolu s aktuálním zněním OP. V případě změny OP, s níž klient nesouhlasí, zakládá jeho právo jeho smlouvu s Icarus AG písemně vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od zveřejnění oznámení o změně OP na webu Icarus AG, a to doporučeným dopisem doručeným do sídla Icarus AG. V takovém případě má Icarus AG právo na náhradu již vynaložených nákladů na plnění služby pro klienta, příp. na storno poplatek stanovený pro danou smlouvu. Nevyužije-li klient tohoto práva, má se za to, že se změněnými OP souhlasí a smluvní vztah se bude řídit změněnými OP od marného uplynutí této lhůty. Změny jakékoli písemně sjednané smlouvy lze sjednat rovněž pouze písemnou formou.

Přepravní podmínky
 1. Pojmem „Závazná objednávka letecké přepravy“ se rozumí záznam o platbě a trase letecké dopravy, která zahrnuje uvedené podmínky a dodatky. „Přepravcem“ se rozumí letecký přepravce, který přepravuje nebo je smluvně vázán dopravit cestujícího, jeho zavazadla nebo náklad podle této závazné objednávky letecké přepravy nebo provádí jakékoliv služby související s leteckou dopravou. „Montrealská úmluva“ je úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, která byla přijata a podepsána v Montrealu dne 28. května 1999 a dne 04. Listopadu 2003 nabyla účinnosti ve všech zemích, které ratifikovaly tuto úmluvu (včetně České republiky).
 2. Přeprava, která je prováděna v souladu s touto závaznou objednávkou, se řídí pravidly a omezeními odpovědnosti, které jsou definovány Montrealskou úmluvou, což platí ve všech případech, kromě toho, kdy se nejedná o „mezinárodní leteckou dopravu“ ve smyslu této úmluvy. Ve všech zemích, které dosud neratifikovaly Montrealskou úmluvu, je doprava řízena Úmluvou o sjednocení pravidel o mezinárodní letecké dopravě podepsanou ve Varšavě 12. října 1929 (dále jen „Varšavská úmluva“), která obecně limituje odpovědnost dopravce za poškození zdraví nebo zavazadla.
 3. Pokud to není v rozporu s výše uvedeným, přeprava a jiné služby, které jsou poskytovány přepravcem, se řídí předpisy v této závazné objednávce, přepravními podmínkami a platnými pravidly přepravce.
 4. Vydáním závazné objednávky letecké přepravy na trase jakéhokoliv jiného (dále označen jako „skutečný“) přepravce (tj. v případě provedení letu jiným přepravcem) podepisující (dále označen jako „smluvní“) přepravce vystupuje pouze jako obchodní zástupce skutečného přepravce. V případě provedení letu skutečným přepravcem pro jakéhokoli jiného přepravce, skutečný přepravce přebírá veškerou zodpovědnost za provedení letu, s výjimkou finančních a fakturačních náležitostí.
 5. Tato závazná objednávka je platná ode dne vydání a potvrzení ze strany zákazníka letecké přepravy pro vymezený cíl v uvedených termínech, pokud není v této závazné objednávce, přepravních podmínkách nebo v souvisejících pravidlech přepravce stanoveno jinak. Platba předem za přepravu dle této závazné objednávky je předmětem změny před zahájením přepravy a do té doby musí být splacena. Plná cena dopravy je předmětem změn do tří dnů od provedení letu na základě dvoustranné dohody a datum splatnosti je označeno datem splatnosti uvedené na vystavené faktuře. Pokud není faktura uhrazena do data splatnosti, je účtována pokuta ve výši 0,1% z fakturované částky každý započatý den prodlení. Přepravce má právo odmítnout přepravu v případě, kdy nebyla uhrazena platba předem ve stanovené výši, nebo pokud by vedla závazná objednávka k porušení platných zákonů, předpisů a směrnic dopravce.
 6. Cestující jsou povinni dodržovat platná oficiální cestovní pravidla, musí předložit vstupní, výstupní a všechny ostatní požadované dokumenty a budou přítomni na letišti v datu a čase určeném přepravcem. Cestující jsou odpovědní za platnost všech potřebných osobních dokladů a víz. V případě problémů s vstupem / výstupem cestujících do / z jakékoliv země bude přepravce účtovat zákazníkovi veškeré další náklady spojené s těmito problémy.
 7. Přepravce bude dělat vše pro to, co je v jeho možnostech, aby přepravil cestující a zavazadla co nejrychleji a včas v souladu se závaznou objednávkou. Vypočtené časy nejsou garantovány. Přepravce může bez předchozího upozornění dodat jakéhokoliv jiného přepravce nebo použít jiné letadlo nebo změnit cíl uvedený v závazné objednávce, pokud dojde k nepřízni počasí, technickým problémům nebo uzavření letiště. Přepravce není odpovědný za zpoždění, přesměrování nebo zrušení letu v důsledku mimořádných okolností (politická nestabilita nebo válečný konflikt, špatné meteorologické podmínky, ohrožení bezpečnosti, unikátní ohrožení bezpečnosti letu, stávky a přetížení letového provozu). V případě zrušení letu ze strany přepravce je záloha vrácena zákazníkovi v plné výši. V případě zpoždění či zrušení letu ze strany zákazníka jsou náklady na parkování letounu včetně posádky, případně ubytování posádky fakturovány v plné výši zákazníkovi.
 8. Kapitán letadla má právo vyloučit z letecké přepravy osoby, které neprojdou bezpečnostní kontrolou, nebo ty osoby, které odmítnou tuto kontrolu, nebo ty osoby, jejichž kabinová zavazadla neprojdou bezpečnostní kontrolou, nebo osoby, které chtějí přepravit předměty, které jsou zakázané pro přepravu.
 9. Kapitán letadla nebo odpovědný zástupce přepravce má právo vyloučit z dopravy osoby pod vlivem omamných látek, alkoholu a jiných návykových látek a osoby, které by zjevně ohrozili záruku bezpečného letu.
 10. Cestující jsou povinni řídit se pokyny posádky. Kapitán letadla má právo vysílat instrukce a učinit opatření k zajištění bezpečnosti letu.
 11. Cestující jsou povinni řádně zhodnotit jejich zdravotní stav s ohledem na srdeční nedostatečnost, vysoký krevní tlak, závratě, nemoc a jakékoli jiné indispozice, které negativně ovlivňují člověka během letu.
 12. Nikdo, ani výkonný ředitel, zaměstnanec nebo zástupce přepravce není oprávněn měnit, upravovat nebo zrušit úmluvu dle podepsané závazné objednávky.
 13. Poplatky za odmrazování letadla v případě špatného počasí, náklady na hangárování, zvýšenou letištní požární ochranu, přístup do VIP salonků a terminálů, italskou luxusní daň platící na všech linkách do / z italského území, nebo poplatky za přistání mimo běžnou pracovní dobu letišť, nejsou součástí celkové konečné ceny a budou fakturovány samostatně, pokud vzniknou.
Významné varování

Cestující jsou povinni získat cestovní pas, vízum a mezinárodní očkovací průkaz včas v souladu s pravidly platnými v zemích odletu a cílové destinace. Nemohou být přijati k přepravě bez těchto náležitostí. Na palubě je povoleno používat elektrická zařízení, ale kapitán letadla může používání těchto přístrojů kdykoliv zakázat, cestující jsou povinni postupovat podle jeho pokynů. Používání mobilních telefonů je zakázáno v průběhu celého letu. Kouření na palubě je zakázáno. Cestující jsou povinni dostavit se včas k odbavení. Dle článku 6 „přepravních podmínek“ doporučujeme cestujícím zjistit si tyto informace při objednání letu. Časový předstih pro příjezd na letiště je minimálně 15 minut před odletem.

Zavazadla

Všechna zavazadla jsou odbavena a přepravována jako kabinová zavazadla, takže jsou přepravována pro majitele letounu. O umístění a nakládání zavazadel rozhoduje kapitán letadla. Maximální rozměry a hmotnost zavazadel nejsou specifikovány, ale zákazník je povinen s předstihem konzultovat rozměry a hmotnost jeho zavazadel, a to ještě před potvrzením závazné objednávky. Předměty bodného, řezného nebo sečného charakteru, modely a hračky, které odpovídají skutečným zbraním, mohou být přepravovány pouze v zavazadle, které je naloženo do zavazadlového prostoru, který není přístupný pro cestující během letu.

Objekty, jejichž přeprava je zakázána

Dále uvedené komponenty a objekty není možné přepravovat v zavazadlech cestujících:

Výbušniny, zbraně, projektily, plyny (hořlavé, hořlavé, toxické), tlakové plyny, zkapalněné plyny, hořlavý materiál plynný a pevné (jako např. zápalky, plnící plyn, alkoholické látky), látky náchylné k samovolnému vznícení, látky nebezpečné ve vlhkém prostředí, oxidační činidla a organické peroxidy, toxické látky a infekční látky, žíraviny (jako kyseliny, chemické sloučeniny, vlhké baterie), radioaktivní materiál, jakékoliv jiné podmínečně přepravované látky (jako je rtuť, suchý led, magnetický materiál, dráždivé látky nebo látky vyvolávající zvracení). Jakékoli další informace je možné získat na vyžádání.

Platební podmínky

Celková cena musí být zaplacena na náš bankovní účet ještě před odletem. Požadujeme SWIFT potvrzení o provedené platbě, nebo garanci kreditní kartou, na které zablokujeme celkovou cenu, dokud peníze nedorazí na náš bankovní účet. Použití VISAcard nebo MasterCard pro blokaci nebo platbu je možné za příplatek ve výši 2,5 % z konečné ceny. Bez splnění těchto podmínek může být let přepravcem zrušen.

Důležitá poznámka

Jakékoliv změny v oznámeném počtu pasažérů, které nebudou komunikovány alespoň 3 hodiny před plánovaným odletem, mohou vést ke zpoždění letu. Kapitán může rovněž odmítnout dodatečné pasažéry, pokud by navýšení počtu pasažérů bylo v rozporu s bezpečnostními podmínkami.

 

NahoruNahoru
close
Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím